Kosten

Zie voor een actueel overzicht voor 2023 de huidige tussenstand van met welke verzekeraars Boncura een contract heeft

Zie hier het volledige dekkingsoverzicht 2022

Zie hier het volledige dekkingsoverzicht 2021

Contracten zorgverzekeraars 2022

Boncura probeert elk jaar met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten. Voor 2022 is dit niet gelukt met alle zorgverzekeraars (zie de link hierboven). Wel wordt alle zorg vergoed (m.u.v. het eigen risico) en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen die sommige verzekeraars wel korten op het tarief.

Verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

De behandeling bij Boncura wordt vergoed, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of een specialist.
  • de klachten vallen onder een  ‘DSM-5-classificatie’.
Betalen van eigen risico

Het verplicht eigen risico is in 2022 vastgesteld op €385,- .

Mocht het betalen het eigen risico bij uw verzekeraar lastig zijn, dan kunt u in veel gevallen een betalingsregeling aanvragen bij uw zorgverzekeraar om gespreid het eigen risico te betalen. Volg deze link voor meer informatie hierover.

Mocht u zelf uw declaratie moeten indienen bij uw zorgverzekeraar, dan wordt het eigen risico ingehouden op de uitbetaling door uw zorgverzekeraar aan u en betaalt u het eigen risico aan Boncura. Ook hier kunt u via de digitale factuur die u ontvangt van Boncura of via het algemene nummer van Boncura een betalingsregeling aanvragen.

No Show – niet op afspraken verschijnen of niet op tijd verzetten

Bij het maken van een afspraak reserveert uw behandelaar tijd in zijn of haar agenda voor u. Als er minder dan 24 uur vooraf aan de afspraak  wordt afgezegd worden er kosten in rekening gebracht aan u van €97,50 (dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar). U ontvangt deze kosten per factuur. Daarnaast kan het herhaaldelijk niet op afspraken komen, reden zijn om uw behandeling (tijdelijk) te staken.

Let op:
Vanaf 2022 gaat de Geestelijke Gezondheidszorg landelijk over op een nieuw bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Als gevolg van dit nieuwe bekostigingssysteem zal, bij een doorlopende behandeling in een nieuw jaar, het eigen risico jaarlijks in rekening gebracht worden. Voor meer informatie over deze wijziging met betrekking tot het eigen risico zie deze link.

Voor ongecontracteerde zorg hanteren wij het gemiddeld gecontracteerde tarief van uw zorgverzekeraar, zodat u niet hoeft bij te betalen in de eigen bijdrage (m.u.v. het eigen risico). Bij een restitutie polis of buitlandsverzekerden hanteren wij het tarief vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.  Via deze link kunt u de lijst van NZA tarieven nalezen.

Toelichting

  • De huisarts en de behandelaar van Boncura GGz bekijken of de klachten onder de ‘DSM-5-classificatie’ valt. Wanneer dit niet het geval is dan worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar. Eventueel kan de behandeling dan zelf betaald worden. Zie hieronder “particulier”.
  • De kosten voor de zorg van Boncura GGz vallen onder het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dit betekent dat de eerste € 385,- aan zorgkosten jaarlijks zelf betaald moeten worden door de verzekerde.  Dit bedrag kan hoger zijn als het eigen risico op eigen verzoek hoger is afgesproken. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening voor het jaar waarin het behandeltraject start. Als u dit eigen risico al bij een andere zorgaanbieder heeft betaald in hetzelfde jaar, dan wordt het eigen risico niet nogmaals in rekening gebracht.
  • Wat u zelf kunt doen: controleer de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Cliënten met een EHIC pas kunnen op het vertonen van hun de pas de zorg bij Boncura GGz 100% vergoed krijgen.
  • Internationale studenten zonder EHIC dienen eerst schriftelijk bevestiging van hun studentenverzekering (AON/ OOM, etc.) voor akkoord voor vergoeding kosten voor de behandeling te overleggen. Zonder dit akkoord kan geen intake gesprek gepland worden. Zie hieronder “particulier”.
Kosten

De kosten van de zorg bij Boncura GGz wordt berekend in ‘zorgzwaarte settings’. De setting kan zijn waar u vooral behandeling krijgt van een of hoogstens twee behandelaren (mono disciplinaire settinng) of een samengestelde behandeling met meerdere disciplines (multi disciplinaire setting).  De behandelaar bespreekt met u als cliënt welk zorgzwaartepakket passend zijn bij de klachten.
De kosten van de GGz wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars mogen hier in beperkte mate van afwijken. Hier vindt u de Zorgprestatiemodel  tarieven van de NZA voor 2022.

Intake

Ook de intake/ het eerste contact valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het 1ste gesprek dat de klachten niet behandeld kunnen worden in bij Boncura of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd voor de intake in rekening bij de zorgverzekeraar.

E health en online diagnostiek

Tijdens de intakefase krijgt u een zelfhulpmodule via Therapieland “Eerste stap naar herstel”. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het kan zijn dat u in plaats van of naast deze kosteloze module een gericht e health programma krijgt aangeboden, gericht op uw problematiek. Dit wordt ingezet door een therapeut van Boncura. De bestede tijd wordt in rekening gebracht als behandeltijd.

Tevens kan het voorkomen dat uw therapeut uw vragenlijsten opstuurt om uw problematiek (verder) uit te vragen. Het versturen en beoordelen van deze lijsten wordt tijd voor in rekening gebracht als diagnostiek tijd.

De tijdsbesteding van de e health en online diagnostiek wordt gebaseerd op de individueel bestede tijd. Deze kan variëren en staat dus niet vast.

Eigen risico
Internationale Studenten EHIC

Voor studenten met een EHIC kaart wordt de zorg bij Boncura volledig vergoed en gedeclareerd bij Zilveren Kruis – Groep Buitenlands Recht.

Internationale Studenten (veelal buiten EU) met studentenverzekerzekeringen zoals AON, OOM, Arubaplan, etc.

Over het algemeen vergoeden deze verzekeringen een beperkt aantal sessies. Wilt u zeker weten of uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding, neem dan contact op met uw verzekeraar, voordat u op intake komt om particuliere kosten te voorkomen.

Particulier

Uw behandeling kan ook geheel particulier vergoed worden, wij hanteren hier de tarieven van de NZA voor, een verwijzing van de huisarts is dan niet noodzakelijk. Naast tijd voor behandeling in de behandelkamer, is er ook tijd nodig voor dossiervorming, deze kosten worden ook doorberekend op uw factuur.

 

 

Neem contact op

Vragen? Laat u gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Naar contact
Copyright © 2023